Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

stachowiak
8218 ff06 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viafollowed followed
stachowiak
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viafollowed followed
4414 5521
Reposted fromgubolev gubolev viafollowed followed
stachowiak
8540 9973 500
stachowiak
6145 525b
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafollowed followed
stachowiak
Ukochanego mężczyzny nie można wybrać z gotowego bufetu. Trzeba go wybrać z tęsknoty duszy. Ktoś wybrany tylko dlatego, że właśnie był pod ręką, nigdy nie zaspokoi tęsknoty duszy. 
Tu potrzebna jest INTUICJA, bezpośredni wysłaniec duszy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viafollowed followed
stachowiak
Wywracamy się zaplątani w sznurowadła słów przy każdej próbie rozmowy o naszych emocjach.
— Wojciech Cejrowski
Reposted frommorela morela viafollowed followed
stachowiak
6556 0eaa 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafollowed followed
stachowiak
6812 0915
Reposted frommhsa mhsa viafollowed followed
stachowiak
6280 1469 500
Reposted frombajaderra bajaderra viafollowed followed
stachowiak
7910 1468
Reposted fromcalifornia-love california-love viafollowed followed
stachowiak
6626 2959
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafollowed followed
stachowiak
1045 7ab7 500
Reposted fromfelicka felicka vianewworldmap newworldmap
stachowiak
Reposted fromczajnikq czajnikq viafollowed followed
stachowiak

Helene Stanley


Helene Stanley dancing for Marc Davis and other animators for Sleeping Beauty. See the video here.
stachowiak
8961 23a5
Reposted fromkjuik kjuik viafollowed followed
3367 1557

pain-sense:

not mine, just my edit.

x

Reposted fromKiro Kiro viafollowed followed
4348 d765 500
Reposted fromfaker faker viafollowed followed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl