Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

stachowiak
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
Reposted frompensieve pensieve viaviva-salvadore viva-salvadore
stachowiak
2993 b292 500
Warszawa, około 1945 r.
Reposted fromsnuggle snuggle viasweetchocolate sweetchocolate
stachowiak
8892 6dc5 500
Reposted from3ch0 3ch0 viaviva-salvadore viva-salvadore
stachowiak
7499 8e99
Reposted fromGIFer GIFer viaviva-salvadore viva-salvadore
stachowiak
stachowiak
1635 e6ae 500
stachowiak
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viaviva-salvadore viva-salvadore
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viaviva-salvadore viva-salvadore
stachowiak
0784 caf6 500
Reposted fromneon neon viaviva-salvadore viva-salvadore
stachowiak
1783 565b 500
deprost
Reposted fromlooque looque viaviva-salvadore viva-salvadore
stachowiak
7337 bb0c 500
stachowiak
2818 699f
stachowiak
7127 5919 500
stachowiak
Reposted fromFlau Flau viaviva-salvadore viva-salvadore
stachowiak
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
stachowiak
3873 b440
5227 aaba 500

butteryplanet:

this is a Pachliopta kotzebuea butterfly, she’s so black the light won’t even bounce off her wings, that’s why she looks like a butterfly-shaped black hole on camera :)

our cinemagraphs on instagram: @kitchenghosts

stachowiak
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viaviva-salvadore viva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl